Forskrift om endring av forskrift om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og annen berørt part

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. juli 2015 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen

I

I forskrift 19. juni 2008 nr. 707 om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og annen berørt part gjøres følgende endringer:  

I § 4 første ledd endres uttrykket ”lokale reindriftsforvaltning” til ”fylkesmannen som regional reindriftsmyndighet”. 

§ 5 første ledd annet punktum skal lyde:

Fylkesmannen står fritt i å oppnevne lokal oppfølgingsinstans, jf. § 4.

II

Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2015.

Se forskriften på lovdata.no