Forskrift om endring av forskrift til tjenestepensjonsloven

Fastsatt av Finansdepartementet 11. mai 2016 med hjemmel i lov 13. desember 2013 nr. 106 om tjenestepensjon § 4-6 femte ledd.

I

I forskrift 27. juni 2014 nr. 885 til tjenestepensjonsloven gjøres følgende endringer:

Ny § 5 skal lyde:

§ 5 Øvre grense for størrelsen på reguleringsfondet

Øvre grense for størrelsen på reguleringsfondet kan settes til fem prosent av pensjonsbeholdningen for aktive medlemmer for den eller de pensjonsordninger foretaket har. Det kan avtales en høyere grense.

Nåværende §§ 5 til 7 blir ny §§ 6 til 8.

 

II

Forskriften trer i kraft straks.

Tilhørende lov