Forskrift om endring av forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 25. november 2016 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 5-6 sjette ledd.

I

§ 5-5 oppheves

 

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2017 med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2017 og senere.