Forskrift om endring i forskrift 15.desember 1997 nr. 1305 om skatt til Svalbard

Fastsatt av Finansdepartementet 19. januar 2015 med hjemmel i lov av 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard § 1-5 og § 4-5.

I

 I forskrift 15. desember 1997 nr. 1305 om skatt til Svalbard gjøres følgende endringer:

§ 2 skal lyde:

§ 2 Opplysninger om lønn mv.

     (1) Den som selv eller gjennom andre i løpet av en kalendermåned har utbetalt eller ytet lønn eller annen godtgjørelse for arbeid, skal ukrevet levere opplysninger om alt som er ytet til den enkelte mottaker etter reglene i a-opplysningsloven. Opplysningsplikten omfatter:

     a. Varigheten av arbeidsoppholdet.

     b. Opplysning om all lønn og annen godtgjørelse for arbeid.

     c. Opplysning om skatt og trygdeavgift som er fradratt som lønnstrekk, jf.     svalbardskatteloven § 3-2.

     d. Spesifikasjon av verdien av naturalytelser i perioden.

     e. Spesifikasjon av utgiftsgodtgjørelser i perioden, herunder

- godtgjørelse til overnatting og kost med antall døgn og beløp

- godtgjørelse til kost ved reiser uten overnatting

- bilgodtgjørelse med antall kilometer og beløp.

      Det skal likevel ikke leveres opplysninger om reiseutgifter som kun dekker utgifter som arbeidstakeren har pådratt seg i forbindelse med utførelse av arbeidet, når utgiftene dokumenteres i samsvar med fremlagt kvittering eller annet bilag som tilfredsstiller kravene i forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring kapittel 5, og dokumentasjonen vedlegges arbeidsgiverens regnskaper. 

     f. Opplysning om at arbeidsgiver legger til grunn at innrapportert lønn eller annen godtgjørelse inngår i lønnstrekkordningen.  

      (2) Når arbeidsgiveren leverer sin selvangivelse, skal han vedlegge en kontrolloppstilling over bokførte innrapporterte beløp på skjema fastsatt av Skattedirektoratet.

     (3) Bestemmelsene i denne paragraf gjelder tilsvarende ved utbetaling av andre ytelser som nevnt i svalbardskatteloven § 3-2.

 § 6 tredje og fjerde ledd skal lyde:

     (3) Avgiften innbetales til de samme tider som gjelder for innbetaling av skatt fastsatt ved lønnstrekk.

     (4) Arbeidsgiver skal beregne arbeidsgiveravgift for hver kalendermåned av avgiftspliktig lønn eller annen godtgjørelse som er utbetalt i kalendermåneden eller ytet som naturalytelser i perioden. Opplysninger over beregning av avgiftsgrunnlaget skal gis etter reglene i a-opplysningsloven.

§ 7 skal lyde:

§ 7 Forenklet fellesoppgjør

     Svalbard skattekontor kan gi samtykke til at forskergrupper og andre prosjektgrupper med utenlandsk arbeidsgiver leverer skattemessig fellesoppgjør for ansattes lønn. Gruppen må ha opphold utenfor Longyearbyen og prosjektet må ha en samlet varighet på maksimalt 6 måneder. Samtykke kan ikke gis når ansatte skal svare trygdeavgift av inntekten. Skatt beregnes med 8 pst. av samlet lønn til ansatte i avregningsperioden. Med mindre skattekontoret bestemmer noe annet, skal opplysninger om slikt trekk gis etter reglene i a-opplysningsloven.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2015.

 

Tilhørende lov