Forskrift om endring i forskrift 23. november 2007 nr. 1318 om eiendomsmegling

Fastsatt av Finansdepartementet 11. desember 2015 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling § 4-2.

I forskrift 23. november 2007 nr. 1318 om eiendomsmegling skal § 4-4 lyde:

§ 4-4. Krav til praktisk erfaring

         (1) Som godkjent praktisk erfaring, jf. eiendomsmeglingsloven § 4-2 første ledd nr. 3 og § 4-3 første ledd nr. 2, regnes praksis som eiendomsmeglerfullmektig i eiendomsmeglingsforetak. Tilsvarende gjelder praksis som eiendomsmeglerfullmektig hos advokat som driver tilstrekkelig omfattende eiendomsmegling. Arbeidsområdet må dekke alle sider av ordinær eiendomsmeglingsvirksomhet ved omsetning av rettigheter til fast eiendom i Norge.

            (2) Finanstilsynet kan etter søknad godkjenne praktisk erfaring fra:

                        a) foretak eller filial som i det vesentlige forestår oppgjør,

b) foretak eller filial som i det vesentlige formidler leiekontrakter til fast eiendom,

c) foretak eller filial som i det vesentlige formidler eiendom beliggende i utlandet,

d) eiendomsmeglingsvirksomhet i utlandet.

            (3) Dersom praktisk erfaring etter første og annet ledd ikke har omfattet oppgjør, må søkeren ha tre måneders praktisk erfaring fra foretak eller avdeling/filial som kun forestår oppgjør, ha gjennomført 30 oppgjør, eller fullført et oppgjørskurs som på forhånd er godkjent av Finanstilsynet.

(4) Søker som har praktisk erfaring etter annet ledd, må likevel ha minst 9 måneders praktisk erfaring fra virksomhet som nevnt i første ledd, eller ha gjennomført minst 15 salgsoppdrag i Norge.

(5) Finanstilsynet kan etter søknad godkjenne inntil ett års praktisk erfaring med oppgjørsvirksomhet som er avviklet før bestått eksamen.

II

 Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.

Tilhørende lov