Forskrift om endring i forskrift 23. november 2007 nr. 1318 om eiendomsmegling

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling § 8-8, jf. kgl. res. 17. juni 2016 nr. 704.

I

 I forskrift 23. november 2007 nr. 1318 om eiendomsmegling skal nytt kapittel 8 lyde:

 

Kapittel 8 Utenrettslige tvisteløsningsordninger

§ 8-1 Godkjenning av klageorgan

            Et klageorgan som er godkjent etter lov om klageorganer for forbrukersaker § 3, anses uten forutgående søknad som godkjent klageorgan for behandling av tvister etter eiendomsmeglingsloven § 8-8, forutsatt at klageorganet i sine vedtekter har angitt hvilke kunder og institusjoner som kan bringe sak inn for klageorganet. Andre klageorganer kan godkjennes etter søknad til Finansdepartementet.

§ 8-2 Klageorganets virksomhet

            (1) Når ikke annet følger av lov eller forskrift, gjelder reglene i eller i medhold av lov om klageorganer for forbrukersaker kapittel 1 til 4 og § 26 tilsvarende så langt de passer for klageorganets virksomhet.

(2) Klageorganet kan oppfylle sine rapporterings-, opplysnings- og informasjonsforpliktelser til det offentlige ved innarbeidelse i, eller som vedlegg til, oppfyllelsen av de tilsvarende forpliktelsene for virksomhet omfattet av lov om klageorganer for forbrukersaker.

§ 8-3 Opplysninger til Finanstilsynet

            Klageorganet skal oversende uttalelser om brudd på eiendomsmeglingsloven og tilhørende forskrifter til Finanstilsynet.

 

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.

Til toppen