Forskrift om endring av forskrift 6. mai 1997 nr. 429 om innbetaling av avgift til Bankenes sikringsfond

Fastsatt av Finansdepartementet 19. september 2016 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 19-8 tredje ledd.

I

I forskrift 6. mai 1997 nr. 429 om innbetaling av avgift til Bankenes sikringsfond gjøres følgende endringer:

Ny § 7 skal lyde:

            § 7 Beregning av avgift for medlemmer som trer ut

For medlem som trer ut av sikringsfondet i løpet av året, skal det foretas et forholdsmessig fradrag i avgiften som nevnt i § 2 for den del av året medlemmet ikke har vært medlem av sikringsfondet.

Nåværende § 7 blir § 8.

 

II

 Forskriften trer i kraft 1. januar 2017