Forskrift om endring i forskrift om avlsfremmende tiltak på bier

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. april 2018 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl § 1.

Se forskriften på lovdata.no