Lover og regler

Forskrift om endring i forskrift om offentlig kontroll – referansesentre for dyrevelferd forordning (EU) 2018/329 og forordning (EU) 2019/1685

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. desember 2021 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 38, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 9.1 nr. 17 (beslutning (EU) 2021/755).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov