Forskrift om offentlig kontroll – referansesenter dyrevelferd forordning (EU) 2018/329

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 2. mars 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 38, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 9.1 nr. 15 (forordning (EU) 2018/329).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov