Forskrift om endring i forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 29. juni 2020 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.

Se forskriften på lovdata.no