Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 26. juni 2018 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.

Se forskriften på lovdata.no