Forskrift om endring i forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (inkorporering av forordning (EU) 2015/847)

Fastsatt av Finansdepartementet 9. august 2019 med hjemmel i lov 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) § 52.

I

I forskrift 14. september 2018 nr. 1324 (hvitvaskingsforskriften) gjøres følgende endring i § 10-1:

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 23ba (forordning (EU) 2015/847) om opplysninger som skal følge pengeoverføringer, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1781/2006 gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

II

Endringen trer i kraft straks.