Forskrift om endring i forskrift til finansforetaksloven (finansforetaksforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 4. januar 2018 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)§ 16-10.

I

I forskrift 14. desember 2016 nr. 1502 til finansforetaksloven (finansforetaksforskriften) skal § 16-3 lyde:

§ 16-3. Lenke til Finansportalen

Finansforetak som tilbyr produkter som det informeres om på Finansportalen.no, skal på alle digitale plattformer ha godt synlige lenker til Finansportalen.no. Lenkene skal plasseres på forsiden av selskapets hjemmesider og der hvor priser presenteres.

Lenken til Finansportalen.no skal utformes som følger: «Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no».

 

II

Forskriften trer i kraft 31. mars 2018.