Forskrift om endring i forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 4. januar 2018 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 10-16 b.

I

I forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) skal kapittel 10 underkapittel III ny § 10-15 a lyde:

§ 10-15 a. Lenke til Finansportalen

(1) Verdipapirforetak som tilbyr produkter som det informeres om på Finansportalen.no, skal på alle digitale plattformer ha godt synlige lenker til Finansportalen.no. Lenkene skal plasseres på forsiden av selskapets hjemmesider og der hvor priser presenteres.

(2) Lenken til Finansportalen.no skal utformes som følger: «Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no».

 

II

Forskriften trer i kraft 31. mars 2018.