Forskrift om endring i forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 15. november 2016 med hjemmel i lov 19. juni nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 1-3 annet ledd bokstav b.

I

I forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) gjøres følgende endring:

§ 1-3-2 første ledd bokstav a skal lyde:

a)     originale malerier, tegninger, kollasjer og lignende todimensjonale kunstverk, herunder blandete teknikker

II

Endringen trer i kraft straks. 

Tilhørende lov