Forskrift om endringer i forskrift 16. november 2010 nr. 1452 om regionale verneombud for visse bransjer

Forskrift om endringer i forskrift 16. november 2010 nr. 1452 om regionale verneombud for visse bransjer

Fastsatt av Arbeidsdepartementet 12.05.2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) §§ 1-4 og 6-4.

 

I

I forskrift 16. november 2010 nr. 1452 om regionale verneombud for visse bransjer gjøres følgende endringer:

 

§ 3 skal lyde:

§ 3 Ansettelse og oppnevning av regionale verneombud

De regionale verneombudene ansettes i og oppnevnes av Arbeidstilsynet. Før ansettelse skal Arbeidstilsynet innhente tilrådning fra fondsstyret, jf. § 9.

De regionale verneombudene oppnevnes for fire år av gangen og skal virke på heltid

Arbeidstilsynet har ikke instruksjonsmyndighet overfor de regionale verneombudene hva angår utførelsen av vervet som regionalt verneombud.

Fondsstyret skal utarbeide generell instruks for utøvelsen av vervet som regionalt verneombud, og kan for øvrig instruere de regionale verneombudene i sitt virke.

 

§ 4 første ledd skal lyde:

Regionale verneombud skal ha minst tre års erfaring fra arbeid innenfor den bransjen de skal være verneombud for, og ha minst to års erfaring som verneombud. Kvalifikasjonskravene kan i særlige tilfeller fravikes.

 

§ 10 skal lyde:

§ 10 Fondsstyrets oppgaver

Fondsstyret fastsetter antall regionale verneombud for bransjene som er omfattet av forskriften og deres geografiske virkeområde, på bakgrunn av hva som anses å være behovet i hver bransje, og slik at ordningen kan gjennomføres i samsvar med formålet i forskriften § 1.

Fondsstyret innkrever avgiften, jf. § 8, og fastsetter hvor stor del av den innkrevde avgiften som skal gå til dekning av utgifter til de regionale verneombudenes virksomhet i hver av de bransjene som er omfattet av ordningen. Med mindre det er enighet i styret om noe annet, skal midlene fordeles forholdmessig etter hvor mye som er innkrevd i respektive bransjer.

Fondsstyret skal i forbindelse med innkreving av avgiften gi melding til virksomhetene om hvem som er oppnevnt som regionalt verneombud.

Fondsstyret kan bestemme at et regionalt verneombud skal fratas vervet før utløpet av fireårsperioden, dersom verneombudet åpenbart og vedvarende ikke utfører de oppgaver som er pålagt gjennom denne forskriften eller grovt har misbrukt vervet.

Fondsstyret skal utarbeide generell instruks for de regionale verneombudene, jf. § 3.

Fondsstyret kan bestemme at det skal iverksettes utredninger, analyser og prosjekter som de regionale verneombudene kan gjøre seg nytte av i sitt arbeid.

 

§ 12 første ledd skal lyde:

§ 12 Refusjon av utgifter mv.

Fondsstyret fastsetter hvert år refusjon til Arbeidstilsynet av lønns- og sosiale utgifter for de regionale verneombudene.

 

§ 13 første og annet ledd skal lyde:

Regionale verneombud skal innen 1. februar hvert år sende rapport til fondsstyret om sin virksomhet det foregående året.

Fondsstyret skal innen 1. april hvert år utarbeide årsrapport om ordningen i det foregående året, inkludert årsregnskap, instrukser og rapporter fra de regionale verneombudene.

 

II

Endringene trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov