Forskrift om regionale verneombud for visse bransjer

Formålet med forskriften er å bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsforholdene i virksomheter som omfattes av forskriften er i samsvar med arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Fastsatt av Arbeidsdepartementet 16. november 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) §§ 1-4 og 6-4.

 

§ 1 Formål

Formålet med forskriften er å bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsforholdene i virksomheter som omfattes av forskriften er i samsvar med arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

 

 

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder for alle virksomheter, herunder virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere, som er omfattet av følgende næringsgrupperinger, jf. forskrift 20. juni 2008 nr. 632 om gjennomføring av EØS-rettsakter om europeisk statistikk § 2, jf. forordning (EF) nr. 1893/2006 vedlegg 1:

a) hotellvirksomhet
b) drift av vandrerhjem og ferieleiligheter
c) drift av campingplasser og turisthytter
d) annen overnatting
e) restaurantvirksomhet
f) cateringvirksomhet og kantiner drevet som selvstendig virksomhet
g) drift av barer
h) rengjøringsvirksomhet

Forskriften gjelder ikke for petroleumsvirksomheten.

 

 

§ 3 Oppnevning og ansettelse av regionale verneombud

Regionale verneombud i renholdsbransjen oppnevnes av Norsk Arbeidsmannsforbund. Regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen oppnevnes av Fellesforbundet. Verneombudene oppnevnes for fire år av gangen, og skal virke på heltid. Forbundene gir melding til fondsstyret om hvem som er oppnevnt.

De regionale verneombudene ansettes i forbundene. Forbundene skal utarbeide instrukser for de regionale verneombudene med utgangspunkt i de generelle retningslinjene fastsatt av fondsstyret, jf. § 10 sjette ledd.

 

 

§ 4 Kvalifikasjoner mv.

Regionale verneombud skal ha minst tre års erfaring fra arbeid innenfor den bransjen de skal være verneombud for, og ha minst to års erfaring som verneombud.

Regionale verneombud plikter å gjøre seg kjent med de regler om helse-, miljø- og sikkerhet som gjelder for sin bransje.

 

§ 5 Regionale verneombuds myndighet og oppgaver

De regionale verneombudene skal virke på arbeidsplasser som ikke har valgt verneombud eller opprettet arbeidsmiljøutvalg i samsvar med arbeidsmiljølovens regler.

På arbeidsplasser hvor det ikke er valgt verneombud, skal det regionale verneombudet gjøre arbeidsgiver og arbeidstakerne oppmerksom på plikten til å ha verneombud etter arbeidsmiljøloven § 6-1. Hvis verneombud etter dette ikke velges eller utpekes, skal det regionale verneombudet gi melding til Arbeidstilsynet.

Inntil verneombud er valgt for arbeidsplassen, har det regionale verneombudet samme myndighet som verneombud har etter arbeidsmiljøloven § 6-2 første til sjette ledd og § 6-3. Det regionale verneombudet kan delta ved Arbeidstilsynets inspeksjoner i virksomheten.

På arbeidsplasser med flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass og hvor virksomhetene ikke har avtalt hvem av dem som skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters verne- og miljøarbeid, skal det regionale verneombudet gjøre arbeidsgiverne oppmerksom på plikten til skriftlig å avtale hvem av dem som skal ha ansvaret for samordningen, jf. arbeidsmiljøloven § 2-2. Dersom arbeidsgiverne etter dette ikke avtaler hvem som skal ha ansvaret for samordningen, skal det regionale verneombudet gi melding til Arbeidstilsynet.

Dersom det ikke er opprettet arbeidsmiljøutvalg i virksomheter som har plikt til det etter arbeidsmiljøloven § 7-1, skal de regionale verneombudene gjøre arbeidsgiver og arbeidstakerne oppmerksom på denne plikten. Hvis arbeidsmiljøutvalg etter dette ikke opprettes, skal det regionale verneombudet gi melding til Arbeidstilsynet.

 

§ 6 Rett til opplysninger

Regionale verneombud har samme rett til opplysninger fra virksomhetene som ordinære verneombud har, og ellers til de opplysninger som anses nødvendige for at det regionale verneombudet skal kunne utføre sine oppgaver etter § 5 i denne forskrift.

 

§ 7 Taushetsplikt

Regionale verneombud har taushetsplikt i samsvar med § 11 i forskrift 29. april 1977 nr. 7 om verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

 

§ 8 Avgift

Ordningen finansieres ved at arbeidsgiverne i virksomheter som omfattes av forskriften betaler en avgift på 0,065 % av lønnsutgiftene til et fond som administreres av fondsstyret. Avgiften skal minst være kr. 250. For virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere skal avgiften være kr. 250.

Fondsstyret har myndighet til å sette ned avgiften dersom ordningen akkumulerer et betydelig overskudd. Fondsstyret skal sette ned avgiften dersom ordningen ved årsskiftet har akkumulert et overskudd tilsvarende de totale driftskostnadene for foregående år.

 

§ 9 Fondsstyret

Fondet ledes av et styre med fem medlemmer med personlige varamedlemmer. To av styrets medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner og to av styrets medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes av arbeidsgivernes organisasjoner. Arbeidstilsynet skal oppnevne ett nøytralt medlem samt personlig varamedlem, som skal være styrets leder.

Fondsstyrets medlemmer oppnevnes for to år av gangen. Departementet fastsetter honorar til styrets medlemmer.

 

 

§ 10 Fondsstyrets oppgaver

Fondsstyret fastsetter antall regionale verneombud for bransjene som er omfattet av forskriften, på bakgrunn av hva som anses å være behovet i hver bransje, og slik at ordningen kan gjennomføres i samsvar med formålet i forskriften § 1.

Fondsstyret innkrever avgiften, jf. § 8, og fastsetter hvor stor del av den innkrevde avgiften som skal gå til dekning av utgifter til de regionale verneombudenes virksomhet i hver av de bransjene som er omfattet av ordningen. Med mindre det er enighet i styret om noe annet, skal midlene fordeles forholdmessig etter hvor mye som er innkrevd i respektive bransjer.

Fondsstyret påser at de regionale verneombudene har de kvalifikasjoner som kreves, jf. § 4. Fondsstyret kan etter søknad fra forbundene gi dispensasjon fra kvalifikasjonskravet. Fondsstyret skal i forbindelse med innkreving av avgiften gi melding til virksomhetene om hvem som er oppnevnt som regionalt verneombud.

Fondsstyret kan bestemme at et regionalt verneombud skal fratas vervet før utløpet av fireårsperioden, dersom verneombudet åpenbart og vedvarende ikke utfører de oppgaver som er pålagt gjennom denne forskriften eller grovt har misbrukt vervet.

Fondsstyret skal utarbeide generelle retningslinjer for de regionale verneombudene og godkjenne instrukser utarbeidet av forbundene, jf. § 3.

Fondsstyret kan bestemme at det skal iverksettes utredninger, analyser og prosjekter som de regionale verneombudene kan gjøre seg nytte av i sitt arbeid.

 

 

§ 11 Bransjevise arbeidsutvalg

Fondsstyret kan opprette bransjevise arbeidsutvalg og bestemme at de helt eller delvis skal ha myndighet som nevnt i § 10 tredje til sjette ledd.

 

 

§ 12 Refusjon av utgifter mv.

Fondsstyret fastsetter hvert år refusjon til fagforbundene av lønns- og sosiale utgifter for de regionale verneombudene.

Fondsstyret fastsetter felles satser for bransjene til dekning av øvrige utgifter, slik som reise, diett og informasjonsmateriell.

Fagforbundene dekker utgifter til kontorhold, utstyr og opplæring av de regionale verneombudene. Fondsstyret kan likevel enstemmig vedta å refundere utgifter til opplæring, dersom dette finnes rimelig av hensyn til opplæringens art og omfang.

 

 

§ 13 Årsrapporter mv.

Regionale verneombud skal innen 1. februar hvert år sende rapport til sine respektive forbund om sin virksomhet det foregående året.

Forbundene skal innen 15. februar hvert år sende rapport, inkludert årsregnskap, til fondsstyret om virksomheten til sine verneombud det foregående året.

Fondsstyret skal innen 1. april hvert år utarbeide årsrapport om ordningen i det foregående året, inkludert årsregnskap, instrukser og rapporter fra forbundene.

Årsrapporter, planer og årsregnskap sendes de relevante hovedorganisasjonene, Arbeidstilsynet og departementet.

 

§ 14 Sekretariat

Arbeidstilsynet er sekretariat for fondsstyret.

 

 

§ 15 Straffeansvar

Overtredelse av forskriften eller vedtak i medhold av denne, eller medvirkning til dette, er straffbart i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 19.

 

§ 16 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011.

 

Tilhørende lov