Forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 22. mai 2015 nr. 31 om endringer i tjenestepensjonsloven (uførepensjon)

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2015 med hjemmel i lov 22. mai 2015 nr. 31 del VI nr. 2 og kgl. res. 21. mai 2015 nr. 545

I

Lov 22. mai 2015 nr. 31 om endringer i tjenestepensjonsloven (uførepensjon) trer i kraft 1. januar 2016.

II

  1. Uførepensjonsordninger etter foretakspensjonsloven kapittel 6 skal opphøre innen 31. desember 2016. Opphør er uten innvirkning for rett til uførepensjon som oppstod før avtalens opphør. Bestemmelser som tilsvarer foretakspensjonsloven §§ 6-1 til 6-5 skal gjelde for rettigheter til uførepensjon som utgår fra disse uførepensjonsordningene.
  2. Ved overgang fra eksisterende til ny uførepensjonsordning skal sykmeldte, og delvis uføre arbeidstakere hva gjelder den arbeidsdyktige delen vurdert i forhold til fulltidsstilling, tas opp i den nye ordningen uten at det innhentes nye helseopplysninger.
  3. Bestemmelsene i tjenestepensjonsloven § 8-8 annet ledd annet og tredje punktum om fradrag i uførepensjonen gjelder til 1. januar 2017. Fradraget gjøres ved utbetaling og tilføres premiefondet, jf. foretakspensjonsloven § 10-2 første ledd bokstav d.

III

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2016.