Forskrift om endring i forskrift 27. juni 2014 nr. 885 til tjenestepensjonsloven mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2015 med hjemmel i lov 13. desember 2013 nr. 106 om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) § 8-7 femte ledd.

I

I forskrift 27. juni 2014 nr. 885 til tjenestepensjonsloven gjøres følgende endringer:

Ny § 5 skal lyde:

§ 5 Beregning av uførepensjon og overføring til foretakets premiefond

                Midler som ikke kommer til utbetaling som følge av reduksjon av uførepensjonen i medhold av tjenestepensjonsloven § 8-7 annet ledd første punktum, skal tilføres foretakets premiefond. Tilsvarende gjelder midler som tilbakeføres som ledd i etteroppgjør, jf. tjenestepensjonsloven § 8-7 annet ledd tredje punktum.

Nåværende § 5 blir ny § 6.

II

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2016.