Forskrift om melding av opplysninger om utleverte og brukte legemidler til dyr

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 3. juli 2009 med hjemmel i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 30 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 19. november 1976 nr. 3371, lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) § 14 femte ledd, lov 2. juni 2000 nr. 39 om apotek (apotekloven) § 5-5, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 17 og § 24 tredje og sjette ledd og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 29 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

Endringer: Endret ved forskrifter 22 okt 2009 nr. 1312, 6 aug 2010 nr. 1147.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov