Forskrift om næringsmessig transport av dyr

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet 8. februar 2012 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 6, § 7, § 11 og § 30, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.  EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 9.1 nr. 10 (forordning (EF) nr. 1/2005).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov