Delegering av myndighet til Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet etter lov om dyrevelferd

Fastsatt ved kgl.res. 11. juni 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 2 annet ledd annet punktum, § 4 femte ledd, § 6 fjerde ledd, § 7, § 8 tredje ledd, § 9 fjerde ledd, § 10 annet ledd, § 11 tredje ledd, § 12 femte ledd, § 13 fjerde og femte ledd, § 15 tredje ledd, § 16, § 17, § 19 annet ledd, § 22 annet ledd, § 23 tredje ledd, § 24 annet ledd, § 25 fjerde ledd, § 26 annet og tredje ledd, § 27 annet ledd, § 29 første, annet, tredje og fjerde ledd, § 30 tredje og fjerde ledd, § 30a første ledd, § 31, § 32 siste ledd, § 34 tredje ledd, § 35 femte ledd, § 36 annet ledd og § 38. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov