Forskrift om avliving av dyr

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 13. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 6, § 7, § 8, § 12, § 23 og § 24, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 9.1 nr. 2 (forordning (EF) nr. 1099/2009).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov