Forskrift om endring av forskrift om dyrevern i slakterier

Fastsatt av Landbruksdepartementet 17. juni 2003 med hjemmel i lov 20.desember 1974 nr 73 om dyrevern § 24c. Endret ved forskrift 10. januar 1996 nr. 83, 1. januar 1998 nr. 2 og 9. juni 2000 nr. 862

Følgende endringer er foretatt:

§ 4. Generelt, nytt 2. ledd skal lyde:

Slakteriet skal ikke drive, bedøve eller avlive flere dyr pr. tidsenhet enn det som er forsvarlig. Tilsynsmyndigheten kan fastsette øvre grense for slaktehastigheten.

§ 14. Fiksering, utvidet 2. ledd skal lyde:

Dyrs ben skal ikke bindes sammen. Dyr skal ikke henges opp før bedøving eller avliving. Fjørfe kan likevel henges opp før bedøving, forutsatt at bedøving finner sted umiddelbart etter opphengingen. Det er ikke lov å henge opp fjørfe som har avvikende størrelse(for store/små) i forhold til innstilling på bedøvings og/eller avlivingsutstyret. Det er ikke lov å henge opp fjørfe med beinskader og lignende. Slakteriet skal etablere et system som sikrer forsvarlig håndtering av dyr med avvikende størrelse.

§ 17. Elektrisk strøm, utvidet 8. ledd skal lyde:

Når fjørfe skal bedøves eller avlives i grupper i et vannbad eller med elektrisk strøm på annen måte, skal det holdes tilstrekkelig spenning til å gi en strømstyrke som sikrer at hvert dyr eksponeres for vanlig vekselstrøm med maksimum 50 Hz og minimum:

  • 120 milliampere for slaktekylling og høne.
  • 130 milliampere for and og gås.
  • 150 milliampere for kalkun.

§ 17. Elektrisk strøm, nye 11. og 12. ledd skal lyde:

Det skal gjennomføres nødvendige målinger som viser hvilken strømstyrke det enkelte dyr eksponeres for minimum 2 ganger i året og ved bygging og endring av slaktelinjen, samt at det skal foretas kontinuerlig måling av den totale strømstyrken i karet.

Anordningen som kontinuerlig viser strømstyrken skal være lett avlesbar.

Hvis fjørfe bedøves med elektrisk strøm i et vannbad, skal personell være til stede for å sikre at alle dyr blir korrekt bedøvet. Dyr som ikke blir tilstrekkelig bedøvd i vannbadet skal bedøves på annen forsvarlig måte. Personell som skal sikre korrekt bedøving skal ikke ha andre arbeidsoppgaver.

§ 19. Avblødning, endret 2. og 6. ledd skal lyde:

Avblødning skal foregå etter gjennomskjæring av begge halspulsårer eller de hovedblodkar som disse utløper fra. Selv om bedøvingsmetoden forårsaker hjertestopp, skal minst en halspulsåre gjennomskjæres. For fjørfe skal avblødning sikres ved avskjæring av hodet (dekapitering.

Nårfjørfe avbløs ved automatisk utstyr, skal det være personell til stede som skal avlive dyrene umiddelbart dersom det automatiske utstyret svikter. Avlivingen skal skje ved avskjæring av hodet. Personell som skal sikre avliving av fjørfe ved svikt i det automatiske utstyret skal ikke ha andre arbeidsoppgaver.

§ 23. Ikrafttreden, endret paragraf skal lyde:

Denne forskriften trer i kraft 01.07. 2003. Bestemmelsen i § 19. andre ledd 3. pkt. trer i kraft 01.07.2004.

Ekstern lenke:  Forskriften i fulltekst

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov