Forskrift om oppheving av forskrift 4. desember 2007 nr. 1354 om ligningsmyndigheter for Svalbard

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard § 4-2.

I

Forskrift 4. desember 2007 nr. 1354 om ligningsmyndigheter for Svalbard oppheves.

II

Opphevingene under I trer i kraft 1. januar 2017.

Tilhørende lov