Forskrift om oppheving og endring i forskrifter som følge av fastsettelse av forskrift om næringsmiddelhygiene, m.m.

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 22. desember 2008 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.<br> EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 6.1 nr. 16 (forordning (EF) nr. 852/2004), vedlegg II kap. XII nr. 54zzzh (forordning (EF) nr. 852/2004) og vedlegg I kap. I del 6.1 nr. 18 (direktiv 2004/41/EF).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov