Forskrift om sporbarhet av svin

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 10. mai 2011 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 3, § 7, § 11, § 12, § 14, § 15, § 19, § 29 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 7d (direktiv 2008/71/EF), del 4.1. nr. 1 (direktiv 64/432/EØF endret ved direktiv 97/12/EF og direktiv 2000/15/EF) og del 4.2. nr. 57 (vedtak 2000/678/EF). Endringer: Endret ved forskrift 22 sep 2014 nr. 1223.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov