Forskrift om endring i visse forskrifter som følge av forskrift om sporbarhet av svin

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 10. mai 2011 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 12, § 14, § 15, § 19 og § 29, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.  EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 7d (direktiv 2008/71/EF).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov