Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forslag til midlertidig endring i forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning angående bestemmelsen om opptak

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om nye midlertidige bestemmelser i forskrift 21. desember 2015 nr. 1771 om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og i forskrift 18. mars 2013 nr. 289 om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8–13 (PPU-Y). Endringene gjelder vilkår for opptak til studieåret 2020/2021.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.05.2020

Vår ref.: 20/2787

Høring - forslag til midlertidig endring om opptak i forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning og i forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8–13

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om nye midlertidige bestemmelser i forskrift 21. desember 2015 nr. 1771 om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og i forskrift 18. mars 2013 nr. 289 om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8–13 (PPU-Y). Endringene gjelder vilkår for opptak til studieåret 2020/2021.

For PPU-retninger som krever mastergrad, vil opptaket høsten 2020 kunne by på utfordringer siden mange masterstudenter trolig vil bli forsinket med sine masterarbeid våren 2020 på grunn av covid-19-utbruddet. For andre søkere til PPU og PPU-Y, kan problemet være at de ikke får avlagt andre eksamener, eller ikke får fullført nødvendig yrkespraksis, av samme grunn

Opptak til PPU-ene er regulert i § 6 i forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, og i § 5 i forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag. Kunnskapsdepartementet foreslår i høringsnotatet å endre disse bestemmelsene og gi adgang til betinget opptak til begge utdanninger høsten 2020. Betinget opptak vil si at opptak gis på betingelse av at studenten fullfører kvalifiserende utdanning etter opptak.

Opptaket er allerede i gang, og det haster å få på plass de midlertidige forskriftsbestemmelsene. Det er derfor satt en ekstraordinært kort frist. Høringsfristen er 27. mai kl. 15.00. Høringen legges også ut på regjeringen.no og er åpen for alle.

Vi ber om at høringsuttalelsene sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2702940Med hilsen

Audun Digerud (.e.f.)
avdelingsdirektør                                                     Pål Rune Aam
                                                                                    seniorrådgiver

 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Barratt Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Handelshøyskolen BI
 • Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
 • Høyskolen for Dansekunst
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen Kristiania
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
 • Musikkteaterhøyskolen
 • NLA Høgskolen
 • Steinerhøyskolen
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Nord universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Bjørknes høyskole
 • Høyskolen for yrkesfag AS
 • Lillehammer Institute of Music Production Industries
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • NSKI Høyskole
 • Skrivekunstakademiet
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Agder fylkeskommune
 • Innlandet fylkeskommune
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Oslo kommune
 • Rogaland fylkeskommune
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Viken fylkeskommune
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Norsk Lektorlag
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Unio
 • Utdanningsforbundet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Norsk studentorganisasjon
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Elevorganisasjonen
 • Forum for fagskoler - Abelia
 • Rådet for offentlige fagskoler
 • Kompetanse Norge
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere
 • utdanning
 • Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Fagskoler
 • Videregående skoler

Til toppen