G-07/2011 - Ikrafttredelse - endringer i utlendingsforskriften § 14-5 - saksbehandlingsregler i utvisningssaker - tidligere forhåndsvarsel mv.

Utlendingsdirektoratet
Politidirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 

 

Nr.                                             Vår ref                                    Dato
G-07/2011                                  201008351                              08.07.2011

 

 

G-07/2011 – Ikrafttredelse – endringer i utlendingsforskriften § 14-5 – saksbehandlingsregler i utvisningssaker – tidligere forhåndsvarsel mv.

 

1. Innledning

Justis- og politidepartementet har gjort endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) ved å foreta visse tilføyelser i § 14-5 om saksbehandlingsregler i utvisningssaker.

Endringen trer i kraft 15. september 2011.

Endringen tydeliggjør at forhåndsvarsel om utvisning kan sendes utlendingen så snart det er tatt ut tiltale i straffesaken. Videre gis det hjemmel for at utlendingsmyndighetene kan sende vedtak om utvisning til kriminalomsorgen så snart vedtaket foreligger. Formålet med endringene er primært å sørge for hurtigere soningsoverføring.

2. Nærmere om innholdet i endringene i § 14-5 om saksbehandlingsregler i utvisningssaker

§ 14-5 nytt annet ledd
Det generelle prinsippet om forhåndsvarsel som følger av forvaltningslovgivningen, stadfestes i første ledd. Dette er gjort av pedagogiske grunner, og er ikke ment som noen endring i gjeldende rett eller praksis.

§ 14-5 nytt tredje ledd
I nytt tredje ledd tydeliggjøres det at det er anledning til å forhåndsvarsle en utlending som vurderes utvist på grunn av straffbare forhold, så snart det er tatt ut tiltale i straffesaken.

Formålet med bestemmelsen er primært å sørge for hurtigere soningsoverføring. Det er politiet som vil være nærmest til å fastslå behovet for tidlig forhåndsvarsel i de konkrete sakene. Ordningen forutsetter at politiet fanger opp saker hvor tidlig forhåndsvarsel vil kunne bidra til hurtigere soningsoverføring. Det vil være behov for informasjonsutveksling mellom påtalemyndigheten og utlendingsforvaltningen i politiet.

Forskriftsbestemmelsen regulerer ikke nærmere hvem som bør utstede forhåndsvarselet (politiet eller Utlendingsdirektoratet). I hvilken grad politiet skal forhåndsvarsle i disse sakene, vil kunne reguleres nærmere gjennom retningslinjer fra Utlendingsdirektoratet.

Ordlyden er ikke begrenset til kun å åpne for tidlig forhåndsvarsel der dette kan føre til hurtigere soningsoverføring. Dersom det oppstår behov for tidlig forhåndsvarsel av andre grunner, vil dette være mulig. Det må likevel kunne legges til grunn at den praktiske hovedregelen vil være at de objektive vilkårene for utvisning (her rettskraftig dom) normalt er oppfylt før utlendingen forhåndsvarsles om utvisning.

§ 14-5 fjerde ledd
Fjerde ledd gir hjemmel for at utlendingsmyndighetene oversender kopi av vedtak om utvisning til kriminalomsorgen så snart vedtaket foreligger. Også her er formålet å sikre nødvendig informasjon i forbindelse med hurtig soningsoverføring.

Bestemmelsen angir ikke hvilken instans som er ansvarlig for å underrette kriminalomsorgen om at utvisningssak er opprettet, eller for å sende kopi av vedtaket. Det vil som regel være den instans som forhåndsvarsler om utvisning som vil måtte underrette kriminalomsorgen, og den instans som treffer vedtaket som vil måtte sende kopi av vedtaket. Gjennom formuleringene “når utvisningssak er reist” og ”så snart det foreligger” er både politiet, UDI og UNE gitt et insitament til å følge opp overfor kriminalomsorgen så tidlig som mulig. Det presiseres at bestemmelsen ikke omhandler regler om underretning av utlendingen om vedtaket.  

 

Med hilsen

 

 

Sissil Pettersen e.f.
fungerende ekspedisjonssjef

                                                                                            Anne Kari Braathen
                                                                                            seniorrådgiver  

 

Vedlegg: Endringsforskriften