Forskrift om endring i utlendingsforskriften (tidlig forhåndsvarsel i utvisningssaker)

Forskrift om endring i utlendingsforskriften (tidlig forhåndsvarsel i utvisningssaker)

 

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 5. juli 2011 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 126, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582.

                                                                   

                                                                   I

 

I forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) skal § 14-5 lyde:

§ 14-5. Saksbehandlingsregler i utvisningssaker
          Bestemmelsen i § 5-4 om saksbehandlingsregler i bortvisningssaker, gjelder tilsvarende.
          Før det fattes vedtak om utvisning, skal utlendingen varsles om at det kan være
aktuelt å utvise vedkommende, med mindre dette kan unnlates etter forvaltningsloven § 16 tredje ledd. Varselet skal gis skriftlig og angi det faktiske og rettslige grunnlaget for utvisningssaken. Utlendingen skal gis en rimelig frist til å kommentere varselet.
          I saker hvor utlendingen vurderes utvist på grunn av straffbare forhold, kan det
forhåndsvarsles om utvisning så snart det er tatt ut tiltale i straffesaken
.
         Kriminalomsorgen skal underrettes når utvisningssak er reist, og skal oversendes kopi av vedtak i saken så snart det foreligger.
Forhåndsvarsel om utvisning med hjemmel i lovens § 66 annet ledd bokstav a kan gis samtidig med vedtak som fastsetter en frist for frivillig utreise i medhold av lovens § 90 sjette ledd.

                                                               
                                                                 II

 

Endringen trer i kraft 15. september 2011.