Historisk arkiv

Raskere soningsoverføring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen har endret utlendingsforskriften for å sikre raskere soningsoverføring av utlendinger som har begått straffbare handlinger.

– Vi har som mål at flere utenlandske innsatte skal overføres til fortsatt soning i hjemlandet, og at det skal skje raskere. Da er det viktig at regelverket ikke setter unødvendige skranker for å få til rask behandling av saker om soningsoverføring, sier justisminister Knut Storberget.

Endringene går ut på at utlendingsmyndighetene kan sette i gang utvisningsprosessen tidligere, ved at de nå kan sende forhåndsvarsel om utvisning til utlendingen så snart det er tatt ut tiltale i straffesaken. Man trenger således ikke å vente til det foreligger en rettskraftig dom. Videre skal Kriminalomsorgen oversendes kopi av utvisningsvedtaket så snart det foreligger, slik at det ligger mer effektivt til rette for å påbegynne arbeid med soningsoverføring. Endringen trer i kraft 15. september 2011.

Om lag 30 prosent av de innsatte i norske fengsler er utenlandske statsborgere. Mange av disse skulle heller ha sonet i hjemlandet. For å gjøre arbeidet med soningsoverføring mer effektivt, jobber regjeringen med å få Norge med i EUs rammebeslutning om soningsoverføring, som trer i kraft i desember. I mellomtiden har regjeringen inngått individuelle soningsoverføringsavtaler med Romania, Litauen og Latvia etter EU-modell og fått på plass en lovendring som vil gjøre det lettere å inngå soningsoverføringsavtaler i fremtiden.