Gabler & Partners AS - tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet

Med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) § 2-1 gis Gabler & Partners AS tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet.

Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma
Postboks 1484 Vika
0116  OSLO
 


        
 Vår ref                                                                       Dato
 08/252 J TME                                                              11.07.2008

 

Gabler & Partners AS - tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet

Det vises til Deres brev 11. januar 2008 hvor det på vegne av Gabler & Partners AS søkes om tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet. Videre vises det til Kredittilsynets tilrådning 25. april 2008 i saken, vedlagt korrespondanse mellom Kredittilsynet og Thommessen, Krefting, Greve & Lund AS Advokatfirma.

Med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) § 2-1 gis Gabler & Partners AS tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i henhold til forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling § 1 klasse I (Alminnelig livsforsikring og tilleggsforsikring), klasse III (Livsforsikring med investeringsvalg) og klasse V (Forvaltning av midlene i pensjonskasser og andre pensjonsinnretninger), samt til å overta personforsikringer i henhold til § 2 nr. 1 Ulykke (personforsikring) og nr. 2 sykdom (personforsikring).

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  1. Gabler & Partners AS må endre foretaksnavnet slik at dette er i samsvar med forsikringsloven § 3-4.
  2. Premieinntekter fra ulykkes- og sykeforsikringsvirksomhet kan ikke utgjøre mer enn 5 prosent av samlet premieinntekt for alle selskapets forsikringsformer.
  3. Transaksjoner mellom Gabler & Partners AS og pensjonskasser som Gabler & Partners AS har forvaltningsoppgaver for eller har skutt inn egenkapital i, skal skje i henhold til finansinstitusjonsloven § 2a-8. Kredittilsynet kan stille vilkår om konsolidering med pensjonskasser som Gabler & Partners AS har tilført ansvarlig kapital.
  4. Ved utkontraktering av virksomheten eller deler av virksomheten skal Gabler & Partners AS sørge for at Kredittilsynet sikres nødvendig tilgang til informasjon, innsyn og tilsyn tilsvarende som om Gabler & Partners AS selv hadde drevet den utkontrakterte virksomheten. Det må fremgå av skriftlig avtale hvilken virksomhet som utkontrakteres. Regler om taushetsplikt som gjelder for den utkontrakterte virksomhet skal fullt ut gjøres gjeldende for kontraktsmotparten. Dersom utkontraktering av virksomhet skjer, er det styret i Gabler & Partners AS som har det endelige ansvaret for den utkontrakterte virksomheten. Styret må i tilfelle ha fastsatt retningslinjer for utkontrakteringen. Ved utkontraktering skal Gabler & Partners AS ha avtalemessig mulighet og tilstrekkelig egenkompetanse til å kunne gi instruksjoner om og føre effektiv kontroll med utkontraktert virksomhet. Avtaler om utkontraktering må være skriftlige og inneholde klausuler som gir adgang til å si opp avtalene med umiddelbar virkning dersom det skulle vise seg at Gabler & Partners AS’ virksomhet i praksis ikke drives forsvarlig gjennom avtalen, eller dersom Kredittilsynets tilsyn med den samlede virksomhet vanskeliggjøres.

Gabler & Partners AS kan ikke ta tillatelsen til forsikringsvirksomhet i bruk før samtlige av følgende krav er oppfylt:

  • Det er godtgjort overfor Kredittilsynet at det er gjennomført et spredningssalg som oppfyller kravene i forsikringsloven § 2-1 første ledd siste punktum.
  • Det er godtgjort at Gabler & Partners AS har endret foretaksnavnet slik at dette er i samsvar med forsikringsloven § 3-4.
  • Kredittilsynet har godkjent selskapets ansvarshavende aktuar, jf. forsikringsloven § 9-24.
  • Kredittilsynet har foretatt en egnethetsvurdering i henhold til forsikringsloven § 2-1 annet ledd av styremedlemmer, administrerende direktør og andre som faktisk leder virksomheten.
  • Kredittilsynet har godkjent vedtekter for Gabler & Partners AS.
  • Det er valgt kontrollkomité.

Tillatelsen faller bort dersom den ikke tas i bruk innen ett år fra dette vedtaks dato. Samtidig som denne tillatelse tas i bruk, bortfaller tillatelser til Gabler & Partners AS av 18. juni 2006 til forsikringsformidlingsvirksomhet og gjenforsikringsformidlingsvirksomhet.


Med hilsen

Erling G. Rikheim e.f.
avdelingsdirektør

Tone Meldalen
rådgiver


Kopi: Kredittilsynet. Ref 08/855 TBG