Godkjenning av fylkesdelplan for Aust-Agder

Tettstedsutvikling og kjøpesenteretablering

Kongelig resolusjon 16.03.2001

Godkjenning av fylkesdelplan for tettstedsutvikling og kjøpesenteretablering for Aust-Agder

Innledning

Regjeringen ønsker en bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Det innebærer å unngå unødvendig byspredning, økt bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet til varehandelstilbudet for dem som ikke disponerer bil. Dette er formålet i den rikspolitiske bestemmelsen om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder, som ble fastsatt ved kongelig resolusjon 8. januar 1999.

Den rikspolitiske bestemmelsen trådte i kraft 1. februar 1999 og har en varighet på inntil 5 år. Det har vært intensjonen at bestemmelsen skal erstattes av regionale, fylkesvise planer for senterstruktur og kjøpesenterutvikling. Aust-Agder er det første fylket som har utarbeidet denne type fylkesdelplan. Ved den sentrale godkjenningsbehandlingen av fylkesdelplanen er det lagt vekt på å vurdere hvorvidt intensjonen i kjøpesenterstoppen er tilstrekkelig ivaretatt, og om planens prinsipper og retningslinjer er tilstrekkelig konkrete og entydige, som grunnlag for videre planlegging og behandling av søknader om etableringer og utvidelser av større kjøpesentre.

Overordnede mål og strategier

Fylkesdelplan for tettstedsutvikling og kjøpesenteretablering i Aust-Agder legger til rette for en regional samordning av politikken for etablering og utvidelse av større kjøpesentre i fylket. Målet med planen er å styrke eksisterende by- og tettstedssentra, unngå en utvikling som fører til unødvendig byspredning og hindre økt bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet. Planen skal være retningsgivende for tettstedsutviklingen i fylket og bidra til en ønsket utvikling der senterstrukturen blir opprettholdt og styrket. Regjeringen støtter denne strategien.

I planen er det foretatt en strategisk analyse av fire alternativer for byutvikling mellom Arendal og Grimstad. Alternativ 2, som innebærer å styrke bysentrene og nærområdet til bysentrene, er lagt til grunn. Dette er i samsvar med nasjonal politikk.

For øvrig bør denne type analyser, som omfatter sammenhenger mellom utbyggingsmønster, transport og senterstruktur, i utgangspunktet gjennomføres også for andre deler av fylket.

Senterstruktur og handelsomland

I fylkesdelplanen er det definert en senterstruktur for fylket på tre nivåer: Fylkessenter, regionsenter og kommunesenter-/nærsenter. Det er videre fastlagt hvilke tettsteder som tilhører hvert av nivåene. Regjeringen synes senterstrukturen er klart og godt oppbygget.

Det går imidlertid ikke fram av planen hvilke handelsomland de enkelte tettsteder skal betjene. Det forutsettes at regioninndelingen tydeliggjøres i retningslinjene, og legges til grunn ved behandlingen av planer og enkeltsaker.

Sentrumsavgrensning

Fylkesdelplanen inneholder geografisk avgrensning av sentrumsområdene i de største byene og tettstedene i fylket. Avgrensningen er foretatt i samråd med kommunene, basert bl.a. på kommuneplanene. Det er tatt hensyn til at sørlandsbyene, ut fra topografi og bygningsstruktur, har spesielle utfordringer knyttet til avgrensning av sentrum.

Sentrumsavgrensningen som er foretatt i planen, gir etter regjeringens syn et godt grunnlag for styring av kjøpesenterlokaliseringer. Regjeringen har imidlertid enkelte merknader til fylkesdelplanen på dette området.

Arendal, Stoa-området

Stoa-området er foreslått som et avlastningssenter for Arendal sentrum, som har arealmessige begrensninger med hensyn til videre etableringer. Fylkesdelplanen beskriver Stoa-området som et næringsområde nær E 18 som er i konkurranse med Arendal sentrum og kan svekke det historiske sentrums attraktivitet i betydelig grad.

Det er uklart hvilken rolle Stoa-området har i forhold til anbefalt byutviklingsstrategi og senterstruktur. Ifølge fylkesdelplanen beskrives Stoa som et senter med et regionalt handelsomland. I den strategiske analysen om byutvikling mellom Arendal og Grimstad, er Stoa-området beskrevet som et framtidig lokalsenter, mens det i gjeldende areal- og transportplan for Arendal ikke inngår som en del av framtidig senterstruktur.

Regjeringen er i tvil om en videre utvikling av handelsfunksjoner i Stoa-området er i samsvar med intensjonene i den rikspolitiske bestemmelsen. Området ligger forholdsvis langt fra tyngre boligområder, og lokaliseringen er i hovedsak bilavhengig. Når Regjeringen har vurdert Stoa-området, er det lagt vesentlig vekt på at den fylkesdelplanen som er vedtatt av fylkestinget i Aust-Agder, er et uttrykk for hvordan regionale myndigheter ønsker å tilpasse nasjonale retningslinjer for senterstrukturen ut fra lokale forhold. Regjeringen legger videre vekt på at Arendal er fylkessentrum, og at bysenteret har arealmessige begrensninger med hensyn til videre etableringer. På denne bakgrunn har Regjeringen forståelse for at Stoa ønskes som avlastningsområde, og vil ikke motsette seg dette.

Regjeringen mener imidlertid at det er behov for en nærmere regional analyse og bedre dokumentasjon av Stoa-områdets fremtidige rolle innenfor senterstrukturen. Som ledd i den regionale analysen må det tas stilling til hvilken type handel som vanskelig kan etableres i Arendal sentrum og derfor bør lokaliseres til Stoa-området. Videre bør analysen vise konsekvenser for andre byer og tettsteder i et regionalt perspektiv. Siktemålet må være at hovedformålet med de rikspolitiske bestemmelsene så langt som mulig blir ivaretatt innenfor den senterstrukturen som nå godkjennes. Fylkeskommunen er ansvarlig for utarbeidelse og behandling av den regionale analysen. Det vil være ønskelig med en rask endelig avklaring av områdets funksjon, slik at næringslivet får klare og forutsigbare rammebetingelser når det gjelder etablering i området. Analysen bør foreligge snarest mulig og innen sommeren 2001.

Retningslinjer for tettstedsutvikling og kjøpesenteretablering i Aust-Agder

Regjeringen ser positivt på at fylkesdelplanens retningslinjer omfatter alle kjøpesentre med et bruksareal på over 2000 m 2>. Regjeringen støtter hovedprinsippet om at kjøpesentre ved avkjøringer fra E 18 ikke skal tillates.

Regjeringen mener at retningslinjene må klargjøre at storhandel som etableres utenfor sentrumsområdene, ikke kan omfatte møbler, hvitevarer og "stormarkeder". For Stoa-området vil en slik avklaring måtte skje i forbindelse med den regionale analysen som er omtalt over.

Konklusjon

Fylkesdelplanen godkjennes med følgende merknader og forbehold:

Stoa-området aksepteres som et avlastningsområde for fylkessenteret Arendal, men det må foretas en nærmere regional analyse av hvilken type handel det er naturlig å legge til området.

Følgende endringer forutsettes lagt til grunn for praktiseringen av retningslinjene:

  • Det foretas en avgrensning av handelsomlandet til sentre på ulike nivåer.
  • Vilkårene for storhandel innarbeides i retningslinjene.

Virkninger av fylkesplanen – avløsning av rikspolitisk bestemmelse

Fylkesdelplanen er ikke juridisk bindende, men vil være grunnlag for innsigelse til de kommunale arealplanene. I forhold til nye planer vil derfor rikspolitisk bestemmelse kunne oppheves ved godkjennelse av fylkesdelplanen, fordi godkjent plan viderefører arealpolitikken som er nedfelt i RPB.

Kommune- og reguleringsplaner som er vedtatt før RPB trådte i kraft, vil kunne hjemle lokaliseringer som er i strid med fylkesdelplanen. Disse planene vil kunne gjennomføres dersom RPB oppheves, noe som vil være uheldig i forhold til den regionale styringen.

På bakgrunn av denne situasjonen, vil rikspolitisk bestemmelse fortsatt gjelde inntil 1.2.2004 eller fram til kommunene har innarbeidet fylkesdelplanens retningslinjer i sine kommunale arealplaner.

I praksis innebærer dette at planer og enkelttiltak som er i overensstemmelse med fylkesdelplanen, vil kunne tillates. Tiltak i tråd med eldre planer som åpner for kjøpesenteretableringer i strid med fylkesdelplan, vil ikke kunne gis samtykke.

Regjeringen vil også bemerke at plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredning vil gjelde for tiltak omfattet av bestemmelsene uavhengig av om de er i tråd med fylkesdelplanen.

Gjennomføring av planen

Det er lagt stor vekt på medvirkning og samarbeid under utarbeidelsen av planen. Kommunene langs E-18 i Aust-Agder, Evje og Hornnes kommune, Kristiansand kommune, Statens vegvesen og fylkesmannen i Aust-Agder har deltatt i planarbeidet under ledelse av Aust-Agder fylkeskommune. Det gode samarbeidet må videreføres i den regionale analysen. Regjeringen mener den brede deltakelsen kan bidra til å sikre en god gjennomføring av planen.

Regjeringen vil understreke betydning av plan- og bygningslovens § 19-6, der det heter at fylkesplanen og fylkesdelplanen skal legges til grunn for fylkeskommunal virksomhet, og være retningsgivende for kommunal og statlig virksomhet i fylket. Plan- og bygningsloven forutsetter at statlige organer som ønsker å fravike forutsetningene i en godkjent fylkesplan og fylkesdelplaner, tar dette opp med fylkeskommunens planmyndigheter. Dersom fylkeskommunen og vedkommende sektormyndighet ikke blir enige, skal saken tas opp med de sentrale myndigheter.

Det gjøres oppmerksom på at godkjenningen av fylkesdelplanen ikke omfatter konkret ressursbruk. Prioritering og tildeling av ressurser følges opp gjennom de årlige budsjettprosessene.

Miljøverndepartementet tilrår:

Fylkesdelplan for tettstedsutvikling og kjøpesenteretablering i Aust-Agder, vedtatt i fylkestinget 11. april 2000, godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens § 19-4, med de merknader som er nevnt foran i Miljøverndepartementets foredrag i saken.