Godkjenning av fylkesdelplan for kystsonen i Østfold

Miljøverndepartementet viser til brev fra Østfold fylkeskommune av 26.06.06 med oversendelse av Kystsoneplan for Østfold for sentral godkjenning. Planen er behandlet i samråd med Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og politidepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Vedtak:

Med de forbehold og merknader som er nevnt nedenfor, godkjenner Miljøverndepartementet i medhold av § 19-4 i plan- og bygningsloven og kongelig resolusjon av 16.03.90, fylkesdelplan for kystsonen i Østfold, vedtatt i fylkestinget 27.04.06.

Den nye kystsoneplanen er en revisjon av ”Kystsoneplan for Østfold” av 1992, og bygger på gjeldende fylkesplan for 2004-07 ”Grenseløse Østfold”. Planen er utarbeidet i en prosess med bred deltakelse fra kommunene, regional stat, og aktuelle interesseorganisasjoner i ”Kystforum”.

Planens innhold
Planen er strukturert etter inndeling i ”bruk” og ”vern” og omfatter dessuten føringer for videre planlegging, samarbeid og oppfølging. Vedlegget ”Retningslinjer for inngrep og bebyggelse i kystsonen” er en oppdatering av retningslinjene i tidligere ”håndbok” for Østfoldkysten, utarbeidet i forbindelse med RPR for Oslofjorden.

Kystsoneplanen legger til grunn at det vil bli etablert nasjonalpark for et avgrenset område i Hvaler og Fredrikstad (Ytre Hvaler nasjonalpark). Kystsoneplanen beskriver tiltak som oppretting av en skjærgårdspark med utgangspunkt i eksisterende friområder, utvikling av et verdiskapingsprogram for marin sektor, etablering av kystdatabase for marint miljø, registrering av kulturminner både under og over vann, og felles aksjon sammen med kommunene for fjerning av hindre i strandsonen. Planen tar også opp utfordringene når det gjelder økende småbåttrafikk, bryggeproblematikk, gjengroing, villhogst, ”plenifisering”, mudring og dumping m.m. Planen stadfester og bygger videre på Utgårdskilens status som regional fiskerihavn. Ulike lokaliseringsalternativer for ilandføring og bruk av naturgass er beskrevet. I tillegg gir planen føringer for egnethetsvurderinger som grunnlag for etablering av akvakulturanlegg, og kystens kulturminner som grunnlag for reiseliv og prinsipper for bærekraftig turisme.

Østfold har forventninger til staten om gjennomføring og formidling i tråd med enkeltområder som blir tatt opp i planen.

Merknader fra departementene
Østfold fylkeskommune har gjort et solid arbeid i revisjonen av kystsoneplanen. Det ser ut til å ha vært en meget god prosess med bred deltakelse og medvirkning. Departementene slutter seg til planens hovedstrategi og målsetting om forvaltning av Østfoldkysten gjennom bruk og vern i et bærekraftig perspektiv. Planen med de reviderte retningslinjene danner et godt grunnlag for videre kommunal planlegging og forvaltning, og for oppfølging fra stat og fylke. Det er en styrke ved planen at den skisserer konkrete tiltak for å løse utfordringer som er omtalt i planen.

Departementene ser med tilfredshet at Østfold har et utstrakt samarbeid ut over både fylkesgrenser og landegrenser om viktige problemstillinger for kystsonen. Det er positivt at prinsippene for universell utforming er fulgt opp i planen, med føringer for å sikre allmennheten tilgang til strandsonen og med vekt på tilgjengelighet for alle. Problematikken med jordbrukets kulturlandskap og gjengroing er behandlet på en god måte. Likeledes er satsningen på forebyggende tiltak som informasjon og skilting i forbindelse med bl.a. villhogst, våtmark, kulturminner og spørsmål som berører fredningsbestemmelser positiv. Planen gir en god oppfølging av regjeringens strandsonepolitikk.

Miljøverndepartementet (MD) vil peke på at Østfoldkysten berøres av flere verneplanprosesser: 

  • Forslag til Ytre Hvaler nasjonalpark er en oppfølging av nasjonalparkplanen. Forslaget er sendt på høring i 2007.
  • Forslag til nasjonal marin verneplan planlegges sendt på høring tidlig i 2008.
  • Verneplan for Oslofjorden – delplan Østfold har vært på høring, og er til sluttbehandling i departementet.

Kystsoneplanen legger til grunn at gjennomføringen av EUs vanndirektiv vil være et sentralt virkemiddel. Fylkeskommunen vil her ha en viktig rolle, og MD ser det derfor som ønskelig at fylkeskommunen prioriterer dette saksfeltet i nært samarbeid med Fylkesmannen i Østfold, som vannforvaltningsmyndighet.

I kapitlet om friluftsliv er det foreslått å utarbeide en plan for etablering av skjærgårdspark på Østfoldkysten. I etterfølgende kapitler er det beskrevet flere utfordringer og tiltakstyper som vil henge nøye sammen med en etablering av skjærgårdspark. MD vil påpeke at parketablering blant annet vil måtte koordineres i forhold til pågående sikringsarbeid (kjøp av enkeltområder og overtakelse av forsvarseiendom m.v.), videreføring og styrking av skjærgårdstjenesten, tiltak med etablering av kyststier/kystled og tiltak for universell utforming. Videre er behovet for ytterligere sikring og tilrettelegging i Hvaler omfattet av landdelen av forslaget til Ytre Hvaler nasjonalpark. Det må skapes en god tilpasning mellom disse arbeidene.

De beskrevne tiltak om aktiv bruk av kystens kulturminner er i samsvar med den sentrale satsningen på kultur- og naturbasert reiseliv, og de øvrige tiltak for sikring av kulturminner er gode og fremtidsrettede. MD vil bemerke at kulturminnene må fremstilles som en positiv ressurs. Departmentet ser gjerne at fylkeskommunen oppfordrer kommunene spesielt til å utarbeide sine kulturminneplaner, der de mangler.

Når det gjelder oppfølging av planen og videre arbeid generelt viser MD til St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand (RM).

Kystsoneplanen for Østfold konkluderer med at utbygging av vindkraft ikke vil kunne skje innenfor rammene av RPR for Oslofjorden og øvrige målsettinger. Olje- og Energidepartementet (OED) og MD ønsker imidlertid ikke å utelukke kystsonen i Østfold som et mulig område for vurdering av vindkraftanlegg.

Samferdselsdepartementet (SD) peker på at sikkerheten ved de to Svinesundbroene må ivaretas ved en eventuell utvidelse av farleden til Halden ved Svinesund. SD viser også til at Stortinget nå har gitt tilslutning til utbygging av fylkesvei 472 til Utgårdskilen.

Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) har følgende merknader til plandokumentet:

  • Kategori 5 ”Påbudte farleder – for utenlandske fartøy” benyttes ikke i dagens farledsystem. Sjøtrafikkreglene er avhengige av fartøyets størrelse, ikke hvilket flagg det seiler under (under ”Farleder – nyttetrafikk”, side 32).
  • Kystverkets beredskapsavdeling i Horten har hele landet som ansvarsfelt, ikke bare Oslofjorden (under ”Samfunnssikkerhet/oljevernberedskap, side 35)
  • Kystverket har overtatt ansvaret for strandsettingsplasser etter SFT (under ”Samfunnssikkerhet/oljevernberedskap, side 35).

FKD bemerker for øvrig at det etter departementets inntrykk er gjort et godt arbeid i planprosessen, og at fiskeri- og akvakulturinteressene er godt ivaretatt i planen. Også Kystverkets innspill i planprosessen er ivaretatt.

FKD er tilfreds med at kystsoneplanen tar sikte på å begrense mudring gjennom å lokalisere båthavnene på egnede steder der behovet for mudring er minst mulig, og å gjennomføre kontroll med eksisterende båthavner. Disse tiltakene bør være høyt prioritert.

Det bemerkes at fiskeri- og miljøverninteresser ofte er sammenfallende. Dette gjelder for eksempel gruntvannsområder, som er særlig viktige som gyte- og oppvekstområde for fisk og for trekkfugler som er tilknyttet vann. Båtplasser og bruk av bøyefortøyninger er en trussel mot slike områder. Det er behov for bedre virkemidler for å styre utviklingen. Også anlegging av kunstige strender er en trussel mot gyte- og oppvekstområder for fisk, og det er behov for virkemidler som kan begrense dette.

FKD bemerker også at det er korrekt som påpekt i plandokumentet at behandlingen av dumpesaker er tungvint, og at saksbehandlingen for disse må effektiviseres. FKD er således tilfreds med at det planlegges et samarbeid mellom Fylkesmannen og Kystverket for å rasjonalisere saksbehandlingsrutinene.

Justis- og politidepartementet (JD) finner det uheldig at planen ensidig knytter samfunnssikkerhet opp mot oljeforurensning. Andre utviklingstrekk som klimaendringer med mer ekstremvær vil også ha betydning for samfunnssikkerhetsarbeidet.

Avslutning
Det gjøres oppmerksom på at godkjenning av Østfold kystsoneplan ikke omfatter konkret ressursbruk. Prioriteringer og tildeling av ressurser følge opp gjennom de årlige budsjettprosessene. Det forutsettes at fylkeskommune tar kontakt med berørte statlige myndigheter for å sikre gjennomføringen av planenes strategier og tiltak.

Miljøverndepartementet vil understreke § 19-1 i plan- og bygningsloven, der det heter at fylkesplaner, herunder fylkesdelplaner, skal legges til grunn for fylkeskommunal virksomhet, og være retningsgivende for kommunal og statlig virksomhet i fylket. Plan- og bygningsloven forutsetter at statlige organ som vil fravike forutsetningene i godkjent fylkesplan skal ta dette opp med fylkeskommunale planmyndigheter. Dersom fylkeskommunen og vedkommende sektormyndighet ikke blir enige, skal saken tas opp med sentrale planmyndigheter.


Med hilsen


Helen Bjørnøy