Høring - ny forskrift om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument og endringer i forskrift til åndsverkloven

Revisjonen av forskriftene er blant annet en oppfølging av endringer i lov av 9. juni 1989 nr. 32 om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument , som trådte i kraft 1. januar 2016. De sentrale endringene knytter seg til bruk av det digitale pliktavleverte materialet, justering av avleveringsrutiner og etableringen av en nettarkivnemnd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.09.2016

Vår ref.: 16/2320

Høring - ny forskrift om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument og endringer i forskrift til åndsverkloven

Høringsnotatet inneholder forslag til endring av forskrift av 25. mai 1990 om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument og forskrift av 21. desember 2001 nr. 1563 til åndsverkloven. I tillegg foreslås det å oppheve instruks av 25. mai 1990 for institusjonar som forvaltar dokument innkomne etter lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument av 9. juni 1989 nr. 32.

Revisjonen av forskriftene er blant annet en oppfølging av endringer i lov av 9. juni 1989 nr. 32 om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument[1], som trådte i kraft 1. januar 2016. De sentrale endringene knytter seg til bruk av det digitale pliktavleverte materialet, justering av avleveringsrutiner og etableringen av en nettarkivnemnd.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adressatlisten. Høringen er åpen også for andre enn dem som står på høringslisten. Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Høringsfrist er 23. september 2016.

 

Med hilsen                                                                      

Steinar Lien (e.f.)
avdelingsdirektør

Nina Børge-Ask
seniorrådgiver

 [1] Jf. Prop. 106 L (2014-2015) Endringar i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument (innsamling av digitale dokument m.m.)

Departementene
Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene

Sametinget

 

Abelia 

Akademikerne

Altibox

Arbeidsforskningsinstituttet AS

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barneombudet

Bedriftsforbundet

Bibliotekarforbundet

BONO - Billedkunst Opphavsrett i Norge 

Civita

Datatilsynet

Delta

Den Norske Advokatforening   

Den Norske Dataforening

Den norske Dommerforening  

Den Norske Fagpresses Forening   

Den norske Forfatterforening   

Den norske Forleggerforening

Den norske legeforening

Det Norske Komponistfond   

DIFI - Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for arbeidstilsynet

Discovery Networks Norway

Elektronisk Forpost Norge 

Facebook

Fagforbundet

Finansnæringens Arbeidsgiverforening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

FolkOrg   

FONO   

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet 

Forbundet Frie Fotografer 

Forskerforbundet

Forskningsstiftelsen FAFO

Fribit  

Fylkesbiblioteksjefkollegiet v/Hordaland fylkesbibliotek

Google

Grafill - Norske grafiske designere og illustratører 

GRAMART 

GRAMO  

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Helsedirektoratet

Høgskolene

ICJ Norge

IFPI Norge  

IKT Norge

Institutt for Samfunnsforskning

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kabel Norge  

Kopinor

KS

Kulturforbundet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Lederne

Mediebedriftenes Landsforening  

Medietilsynet

Musikernes fellesorganisasjon 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalmuseet for kunst

NAViO   

NextGenTel 

NITO

NOPA   

Nordic Screens

Norges Bank

Norges forskningsråd

Norges Fotografforbund   

Norges Juristforbund

Norges Rederiforbund

NORID

NorSIS

Norsk Artistforbund 

Norsk Bibliotekforening

Norsk Billedhoggerforening 

Norsk fagbibliotekforening

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk Filmforbund  

Norsk Filmklubbforbund 

Norsk Journalistlag

Norsk Komponistforening 

Norsk Kritikerlag  

Norsk kulturråd

Norsk Lokalradioforbund 

Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek

Norsk Musikkforleggerforening 

Norsk Oversetterforening

Norsk Presseforbund

Norsk redaktørforening

Norsk Rockforbund   

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Norsk Sceneinstruktørforening 

Norsk Skuespillerforbund   

Norsk Tidsskriftforening

Norsk Videogramforening  

Norske Arkitekters Landsforbund 

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere 

Norske Billedkunstnere   

Norske Dansekunstnere   

Norske Dramatikeres Forbund 

Norske film- og TV-produsenters forening 

Norske filmbyråers forening  

Norske Filmregissører  

Norske Grafikere  

Norske Kunsthåndverkere 

Norske Reklamefotografer 

Norske Scenografer   

Norske Tekstilkunstnere 

NORWACO   

NRK

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon

Næringslivets Sikkerhetsråd

Personvernnemnda

Politidirektoratet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksarkivet

Riksrevisjonen

Samisk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening   

Samisk Kunstnerråd   

Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SAMFO)

Sivilombudsmannen

Skattedirektoratet

Sparebankforeningen i Norge

Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI

Statens helsetilsyn

Statens Innkrevingssentral

Statistisk Sentralbyrå

Storbybibliotekene v/Bergen offentlige bibliotek   

Tegnerforbundet   

Teknologirådet

Tele2    

Telenor  

TONO    

TV2

TV3

TVNorge

Unge Kunstneres Samfund 

Unio

United Screens

Universitetene

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Virke Produsentforeningen

Virke   

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)