Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring Advokatlovutvalgets utredning med forslag til nytt regelverk for advokater og andre som yter rettslig bistand. Det vises til utredningens side 20 – 30 for et sammendrag av utvalgets vurderinger.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.01.2016

Vår ref.: 15/3004

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring Advokatlovutvalgets utredning med forslag til nytt regelverk for advokater og andre som yter rettslig bistand. Det vises til utredningens side 20 – 30 for et sammendrag av utvalgets vurderinger.

Høringsfristen er 1. januar 2016.

Høringsbrevet og utredningen er tilgjengelig på regjeringen.no/id2411841.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

En liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi vil understreke at i en offentlig høring kan alle avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringsinstansene selv vurderer om det er behov for å forelegge utredningen for underliggende etater.

Med vennlig hilsen

Jostein Haug Solberg e.f.
avdelingsdirektør

Ingeborg Gjølstad
seniorrådgiver

Advokatbevillingsnemnden

Akademikerne

Amnesty International i Norge

Arbeidsretten

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske Revisorforening

Departementene

Det juridiske fakultet, Bergen

Det juridiske fakultet, Oslo

Det juridiske fakultet, Tromsø

Disiplinærnemnden for advokater

Domstolsadministrasjonen

Finansklagenemnda (FinKN)

Finansnæringens hovedorganisasjon

Finanstilsynet

Forbruker Europa

Forbrukertvistutvalget

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forliksrådene

Forsikringsklagekontoret

Fylkesnemndene

Fylkesmennene

Gatejuristen i Bergen

Gatejuristen i Hamar

Gatejuristen i Kristiansand

Gatejuristen i Oslo

Gatejuristen i Stavanger

Gatejuristen i Tromsø

Gatejuristen i Trondheim

Gatejuristen i Tønsberg

Help Forsikring

Helsingforskomiteen

Husleietvistutvalget

Høyesterett

ICJ-Norges fagutvalg for dommeres og advokaters uavhengighet

Jordskifterettene

Juridisk rådgivning for kvinner

Juristenes utdanningssenter

Juristforbundet

Jushjelpa i Midt-Norge

Juss Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Konkurransetilsynet

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Lagmannsrettene

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskriminieringsnemnda

Nordisk skibsrederforening

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Norges Juristforbund

Norsk Presseforbund

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)

Norsk senter for menneskerettigheter

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Offentlige advokaters forening

Pasientskadenemnda

Personvernnemnda

Politidirektoratet

Redaktørforeningen

Regjeringsadvokaten

Rettshjelpernes juristforening

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Skattedirektoratet

Statens havarikommisjon for transport (SHT)

Statens sivilrettsforvaltning

Statsadvokatembetene

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Tilsynsutvalget for dommere

Tingrettene

Trygderetten

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsnemnda (UNE)

Virke

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

ØKOKRIM