Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring Advokatlovutvalgets utredning med forslag til nytt regelverk for advokater og andre som yter rettslig bistand. Det vises til utredningens side 20 – 30 for et sammendrag av utvalgets vurderinger.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.01.2016