Prop. 214 L (2020–2021)

Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand (advokatloven)

Justis- og beredskapsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til lov om advokater og andre som yter rettslig bistand. Lovforslaget har bakgrunn i Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet og høringsnotat 12. august 2020 – forslag om innføring av krav om at eiere og personer i ledelsen i advokatforetak uten advokatbevilling må ha hederlig vandel og ikke må anses uskikket. Forslaget innebærer en helhetlig regulering av advokaters virksomhet og av adgangen til å yte rettslig bistand for andre enn advokater. I proposisjonen foreslås det blant annet at rettsrådsmonopolet oppheves og at juristtittelen beskyttes. Det foreslås å lovfeste grunnleggende prinsipper og krav for advokater som kravet til uavhengighet, samt innføre en egen bestemmelse om advokaters yrkesmessige taushetsplikt. Det foreslås også et nytt tilsyns- og disiplinærsystem.

Les dokumentet

Særskilt vedlegg:

Digitalt vedlegg:

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget