Historisk arkiv

Ny advokatlov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I statsråd i dag la regjeringen frem forslag til en egen bransjelov for advokater. Forslaget vil gi en helhetlig regulering av advokaters virksomhet og av adgangen til å yte rettslig bistand for andre enn advokater.

Vi har nådd en viktig milepæl når regjeringen nå legger frem forslag til en ny advokatlov. For første gang samles reglene om advokater i en egen lov. Lovforslaget er tilpasset dagens samfunn. Det er mer moderne og lettere tilgjengelig, både for advokater og det rettssøkende publikum, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Forslaget følger opp Advokatlovutvalgets NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet og høringsnotat om vandelskrav for eiere og ledere i advokatforetak.

–  Det er viktig at vi har en samlet og tydelig regulering av advokatbransjen. Advokater har en sentral samfunnsrolle og den nye loven vil være med på å styrke tilliten som bransjen allerede har, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

I proposisjonen foreslås det blant annet et nytt tilsyns- og displinærsystem som vil innebære en forenkling. Forslaget innebærer opprettelse av et advokattilsyn og en advokatnemd som vil erstatte dagens system som består av mange organer. Formålet med endringen er å få raskere og mer effektive reaksjoner mot advokater som bryter regelverket.

Det foreslås å lovfeste grunnleggende prinsipper og krav for advokater, som kravet til uavhengighet. Det innføres også vandelskrav for eiere og ledere i advokatforetak som ikke er advokater.

Det innføres en egen bestemmelse om advokaters yrkesmessige taushetsplikt. Forslaget vil tydeliggjøre taushetsplikten og gjøre reglene lettere tilgjengelig for både klientene og advokatene.

Rettsrådsmonopolet oppheves. Det vil si at det åpnes for at enhver kan gi rettslige råd utenfor domstolene. Formålet er å legge til rette for innovasjon og konkurranse på markedet for juridiske tjenester slik at flere kan få dekket sitt behov for rettslig bistand. For at det rettssøkende publikum skal kunne orientere seg i markedet foreslås det at juristtittelen beskyttes.

Lovforslaget skal nå behandles av Stortinget.  Det er derfor for tidlig å si noe om når advokatloven vil tre i kraft.