NOU 2015: 3

Advokaten i samfunnet — Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand

Utredning og forslag til lov om advokater og andre som yter rettslig bistand, fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. januar 2013.   Avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 19. mars 2015.

Les dokumentet