Høring - endring i forskrift om beregning av tilleggsavsetninger

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.09.2011

Vår ref.: 10/1904 TMe

Høring - endring i forskrift om beregning av tilleggsavsetninger

Vedlagt følger brev og høringsnotat fra Banklovkommisjonen til Finansdepartementet av 28. juni 2011. I brevet og høringsnotatet redegjør Banklovkommisjonen for sitt arbeid med de ulike forsikringsspørsmål og for hvordan dette arbeidet vil bli lagt opp fremover.

Det vises til punkt 4.2 og 5 i Banklovkommisjonens høringsnotat, som omhandler et konkret forslag til forskriftendring om beregning av tilleggsavsetninger. Vi ber om høringsinstansenes eventuelle merknader til dette forslaget til forskriftsendring innen 16. september 2011. Det bes om at merknader sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no, i tillegg til eventuelt brev.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                 Åse Natvig
                                                                                 underdirektør


Vedlegg

Gjenpart: Banklovkommisjonen

 

 

Høringsinstanser

Alle departementene
Akademikerne
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
HSH
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Norges Bank
Norske Forsikringsmegleres Forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Pensjonskasseforeningen
Skattebetalerforeningen
Statistisk sentralbyrå
Unio
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

 

 

Til toppen