Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Endringer i regnskapsloven IFRS-plikt for børsnoterte foretak som ikke utarbeider konsernregnskap

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.04.2008

Vår ref.: 07/2645 FM GK

Høring – Endringer i regnskapsloven –IFRS-plikt for børsnoterte foretak som ikke utarbeider konsernregnskap


Finansdepartementet har i brev fra Kredittilsynets 10. desember 2007 mottatt høringsnotat med forslag til endringer i regnskapsloven § 3-9 om IFRS-plikt for foretak med omsettelige verdipapirer som er notert på regulert marked i EØS, men som ikke har konsernregnskapsplikt. Kredittilsynet foreslår at endringene tidligst bør tre i kraft for regnskapsår som begynner 1. januar 2009.

Departementet ber om eventuelle merknader til forslaget innen 18. april 2008. Høringsuttalelser bes også oversendt i elektronisk form til postmottak@fin.dep.no.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                    Espen D. Knudsen
                                                                                    underdirektør


Vedlegg

Høringsinstanser


Justisdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Coop Norge
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser (DSKP)
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Energibedriftenes Landsforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Imarex Nos ASA
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norges Skogeierforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Investorforum
Norsk Kraftforvalterforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Siviløkonomene
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen