Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forslag til endringer i reindriftsloven - høring

Regjeringen la 5. april 2017 fram Meld. St. 32 (2016-2017) Reindrift – lang tradisjon unike muligheter. Regjeringen presenterte her en næringspolitisk melding om en samlet politikk for reindriften i Norge. Økologisk bærekraftig drift med god produksjon står sentralt i reindriftspolitikken. I meldingen drøftes strategier som legger til rette for at næringen bedre skal utnytte sitt potensial og sine muligheter i en rasjonell og markedsorientert retning.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2019

Vår ref.: 19/120-1

Regjeringen la 5. april 2017 fram Meld. St. 32 (2016-2017) Reindrift – lang tradisjon unike muligheter. Regjeringen presenterte her en næringspolitisk melding om en samlet politikk for reindriften i Norge. Økologisk bærekraftig drift med god produksjon står sentralt i reindriftspolitikken. I meldingen drøftes strategier som legger til rette for at næringen bedre skal utnytte sitt potensial og sine muligheter i en rasjonell og markedsorientert retning.

Stortinget behandlet meldingen og sluttet seg i hovedsak til meldingens forslag på ulike områder. Det vises til Innst. S. 377 (2016- 2017).

Meldingen inneholdt noen forslag til endringer i reindriftsloven. Dette gjaldt følgende:

  • Endring av formålsparagrafen slik at økologisk bærekraft prioriteres.
  • Etablere et lovgrunnlag for obligatorisk individmerking av rein.
  • Åpne for at opplysninger om enkeltutøveres reintall blir tilgjengelig for andre i næringen.

Etter Stortingets tilslutning til forslagene i stortingsmeldingen, ligger det til rette for en videre behandling gjennom en ordinær lovprosess.

Reindriftsloven § 71 har bestemmelser om oppnevning av reindriftsstyret. Reindriftsstyret er et kollegialt og sentralt beslutningsorgan med syv medlemmer, hvorav fire medlemmer skal oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet, og tre medlemmer av Sametinget. Reindriftsstyret oppnevnes for fire år av gangen. Reindriftsstyret har blant annet en rekke lovpålagte forvaltningsoppgaver etter reindriftsloven.

Virketiden for reindriftsstyret 2013 – 2017 løp ut 31. desember 2017, og nytt styre skulle oppnevnes. Sametinget ville imidlertid ikke oppnevne sine tre medlemmer.   Hovedbegrunnelsen var at staten ikke ville foreta/ta del i en helhetlig gjennomgang av reindriftsloven, slik Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund ved gjentatte anledninger har ønsket.

Uten et reindriftsstyre, vil forvaltningen av reindriften på en rekke områder stoppe opp. I denne situasjonen, hvor Sametinget ikke har foretatt oppnevning av sine tre medlemmer, har departementet likevel oppnevnt sine fire medlemmer. På denne måten har man midlertidig har fått på plass et beslutningsdyktig styre, med virketid frem til 1. juli 2019. Reindriftsstyret er beslutningsdyktig når lederen og minst tre av de øvrige medlemmene er til stede.

Dette er imidlertid ingen varig eller tilfredsstillende løsning. For å få et fulltallig reindriftsstyre på permanent basis, må det etter departementets vurdering gjøres lovgivningsmessige endringer.

Det er utarbeidet et høringsnotat hvor det gjøres nærmere rede for forslagene til lovendringer, og som med dette sendes på høring.

Høringsfristen settes til 15. mars 2019. På grunn av en stram tidsplan, kan ikke forlenget høringsfrist påregnes.

Vi ber om at høringssvar sendes digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no 
https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2626857/

Med hilsen 

Marit Myklevold (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Tor Hjalmar Kjøllesdal

seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Til toppen