Prop. 90 L (2018–2019)

Endringer i reindriftsloven (tilgjengeliggjøring av reintall og obligatorisk individmerking)

Det foreslås endringer i reindriftsloven § 18, som innebærer at det skal gis forskrift om at siidaandelens reintall blir tilgjengelig for utøverne i siidaandelen, i siidaen eller i reinbeitedistriktet og på hvilken måte dette skal skje. Det foreslås videre endringer i reindriftsloven § 33 hvor det innføres obligatorisk individmerking av rein, i tillegg til det tradisjonelle merket med øresnitt.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget