Høring - endringer i revisorloven mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.01.2013

Vår ref.: 12/3222 EYH

Høring - endringer i revisorloven mv.

Finansdepartementet sender med dette på høring høringsnotat, basert på utkast til høringsnotat 4. november 2011 utarbeidet av Finanstilsynet, med forslag til endring av revisorlovens virkeområde. Bakgrunnen for forslaget er endringen av revisjonsplikten for de minste aksjeselskapene, som trådte i kraft 1. mai 2011. Endringen i revisjonsplikten har medført at mange mindre aksjeselskaper ikke lenger er revisjonspliktige, noe som har medført at revisorer i større grad enn tidligere tilbyr revisjonsliknende tjenester til selskap som ikke har årsregnskapsrevisjon. Tjenestene omtales som «revisors nye tjenester», og omfattes ikke av ordlyden i gjeldende bestemmelse i revisorloven § 1-1 om revisorlovens virkeområde. Etter Finanstilsynets vurdering tilsier reelle hensyn at revisors nye tjenester, samt andre revisjonslignende tjenester, til både revisjonspliktige og ikke-revisjonspliktige kunder bør være omfattet av revisorloven.

Finansdepartementet sender også på høring høringsnotat, som er basert på Finanstilsynets utkast til høringsnotat 31. januar 2012, vedrørende forslag om enkelte endringer i revisorloven mv. I høringsnotatet foreslås å endre krav til innholdet i Revisorregisteret. Det foreslås videre en opprydding i eksisterende regelverk hvor det stilles krav om at revisor skal være statsautorisert. Som ledd i arbeidet med Finanstilsynets beredskap på revisjonsområdet, har Finanstilsynet foreslått en hjemmel for at Finanstilsynet, i særlige tilfeller, kan samtykke til overføring av revisjonsoppdrag, uten at revisjonsklienten har vedtatt revisorskifte.

Finansdepartementet sender også på høring høringsnotat med forslag til visse endringer i revisorloven § 2-1 syvende ledd og § 7-1 fjerde ledd, samt § 7-2 fjerde ledd i aksjeloven og allmennaksjeloven. Slik disse bestemmelsene i dag lyder skal det sendes en begrunnelse til Finanstilsynet dersom et revisjonsoppdrag avsluttes før utløpet av tjenestetiden. Dette kommer i tillegg til at det skal sendes melding til Foretaksregisteret om at revisors oppdrag er avsluttet. Etter forslaget vil begrunnelsesplikten overfor Finanstilsynet bare videreføres for foretak av allmenn interesse og for revisorer som reviderer slike foretak.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til forslaget innen 24. januar 2013. Høringssvar bes også sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
underdirektør

Gjenpart: Finanstilsynet

Høringsinstanser:

Alle departementer
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Den norske Revisorforening
Hovedorganisasjonen Virke
Landsorganisasjonen
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Skattedirektoratet
Økonomiforbundet

Til toppen