Høring - endringer i utlendingsforskriften

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår endringer på to ulike områder i utlendingsforskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.02.2018

Vår ref.: 17/3554

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår endringer på to ulike områder i utlendingsforskriften. Det gjelder reglene for praktikanter og nye regler om klagerett for tredjelandsborgere som er nektet oppholdskort. Se vedlagte høringsnotat.

  1. Endringsforslagene for ufaglærte praktikanter omfatter krav til kompetanse og alder. I tillegg vil departementet tydeliggjøre kravet om en plan for opplæring og begrense tillatelsenes varighet. Bakgrunnen for forslagene er i hovedsak erfaring med misbruk av reglene.
  2. I dag regnes ikke en avgjørelse om å nekte å utstede oppholdskort som enkeltvedtak, og den kan ikke påklages. Dette kan være i strid med saksbehandlingsgarantier Norge har forpliktet seg til å følge etter EØS-regelverket. ASD foreslår å gi klagerett i disse sakene.

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner, foreninger eller lignende. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill.

Frist for å sende inn høringssvar er tirsdag 13. februar 2018.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor.

Med hilsen

Solveig Lie (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                      Henriette Munkebye

                                                      seniorrådgiver

Alle departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Abelia

Akademikerne

Hovedorganisasjonen Virke

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

International Chamber of Commerce Norge

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Kommunesektoren interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Bondelag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk gartnerforbund

Norsk Innvandrerforum

Norsk landbrukssamvirke

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Næringslivets hovedorganisasjon

Regelrådet

Unio – Hovedorganisasjonen for unversitets- og  høyskoleutdannede

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen