Endring i utlendingsforskriften (§ 19-23 og 19-24)

Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften).

Endringsforskriften endrer § 19-23 og 19-24 i utlendingsforskriften.

Se forskriften på lovdata.no