Høring - Forskift om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.05.2013

Vår ref.: 11/5424 SL MP/kth

Høring - Forskift om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak     

 

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak.

Ved behandlingen av budsjettet for 2013 har Stortinget vedtatt at fritaksmetoden ikke skal omfatte avkastning på aksjer mv. som forvaltes i kollektiv- og investeringsvalgsporteføljen (kundemidler) hos livsforsikringsselskap og pensjonsforetak.

Som varslet i Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 5 foreslår departementet å forskriftsfeste et sjablongfradrag for å likestille beskatning av inntekt på kundemidler tilordnet selskapet med beskatning av inntekt på selskapets egne midler. Departementet foreslår at forskriftsreglene trer i kraft fra og med inntektsåret 2012, tilsvarende ikrafttredelsen av endringsloven.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner el.

Høringsfristen er 27. mai 2013. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                Marius Pilgaard
                                                                seniorskattejurist

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
AktuarKonsulenters Forum
Banklovkommisjonen
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå 

 

Til toppen