Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forskrift om endring av forskrift om særavgifter - avgift på gass

Resultat: Forslaget om denne avgiften på gass falt bort. Nytt forslag ble framsatt.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.05.2007

Vår ref.: 06/3859 SL GHD/rla

Høring - forskrift om endring av forskrift om særavgifter - avgift på gass


Finansdepartementet har utarbeidet forslag til endring av forskrift om særavgifter. Forslaget er en oppfølging av Stortingets vedtak 28. november 2006 om at det skal innføres CO2-avgift på gass til oppvarming mv. av boliger og næringsbygg fra 1. juli 2007.

Høringsnotatet følger vedlagt, og er også lagt ut på Finansdepartementets hjemmeside, se www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer/. Den enkelte høringsinstans bes vurdere oversendelse av forslaget til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Vi ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet foreligger innen 31. mai 2007 og at disse fortrinnsvis sendes pr. e-post til [email protected].


Med hilsen

Heidi Heggenes e.f.
avdelingsdirektør

                                                           Grethe H. Dahl
                                                           seniorrådgiver

Vedlegg

Høringsinstansene

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Bensinforhandlernes Bransjeforening Postboks 5488 Majorstuen 0305 OSLO
Bilimportørenes Landsforening Postboks 71 Økern 0508 OSLO
Domstoladministrasjonen  7011 TRONDHEIM
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) Postboks 5485 Majorstuen 0305 OSLO
Fiskebåtredernes Forbund Postboks 67 6001 ÅLESUND
Fraktefartøyenes Rederiforening Postboks 2020 Nordnes 5817 BERGEN
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
Hurtigbåtenes Rederiforbund Helland 6390 VESTNES
Huseiernes Landsforbund Fred Olsens gt. 5 0152 OSLO
Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO
Kommunenes Sentralforbund (KS) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Lyse Energi Postboks 8124 4069 STAVANGER
JET/Conoco Philips Postboks 220 4089 STAVANGER
NAVO (Norges Arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning) Postboks 1511 Vika 0117 OSLO
NITO – Norges Ingeniørorganisasjon Postboks 9100 Grønland 0133 OSLO
Norges Automobil-Forbund NAF Postboks 6682 Etterstad 0609 OSLO
Norges Bondelag Postboks 9354 0135 OSLO
Norges Caravanbransjeforbund Postboks 9086 3006 DRAMMEN
Norges Huseierforbund Universitets g. 20 0162 OSLO
Norges Hytteforbund Arbinsg. 1 0253 OSLO
Norges Lastebileier-Forbund Postboks 7134 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Norges Rederiforbund Postboks 1452 Vika 0116 OSLO
Norges Skogeierforbund Postboks 1438 Vika 0115 OSLO
Norsk Bonde- og Småbrukarlag Øvre Vollgt. 9 0158 OSLO
Norsk Gassforum Postboks 479 4664 KRISTIANSAND
Norsk Industri Postboks 7072 Majorstuen 0306 OSLO
Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund  Kongsg. 52-58 4005 STAVANGER
Norsk Petroleumsinstitutt Postboks 7190 Majorstua 0307 OSLO
Norske Boligbyggelags Landsforbund Postboks 452 Sentrum 0104 OSLO
Norske Maritime Leverandører Postboks 145 1371 ASKER
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Oljeindustriens Landsforening (OLF) Postboks 8065 Postterminalen 4068 STAVANGER
Oljedirektoratet Postboks 600 4003 STAVANGER
Rederienes Landsforening Postboks 5201 Majorstuen 0302 OSLO
Teknologibedriftenes Landsforening Postboks 769 4004 STAVANGER
Teknologisk Institutt Postboks 2608 St. Hanshaugen 0131 OSLO
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO
Transportbedriftenes Landsforening Postboks 5477 Majorstuen 0305 OSLO
Transportsentralen A/L Postboks 7 Alnabru 0614 OSLO

Til toppen